I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży/zamiany na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży prowadzonego przez Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak z siedzibą w Chodowie.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą telefoniczną oraz elektroniczną, wtym korzystanie ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy iKlienta.

3. Podstawowe Definicje:

A. Sprzedawca, Usługodawca, Gwarant, Administrator Danych- Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak z siedzibą w Chodów (99-220) Chodów 8, NIP: 6731716621, REGON: 366856714, e-mail: biuro@nfpolska.pl, numer tel. +48 42 218 55 50;

B. Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność doczynności prawnych, zwana dalej konsumentem, a także osoba prawna oraz jednostkaorganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywaćprawa i zaciągać zobowiązania;

C. Konsument- osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalnośćgospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jejdziałalnością gospodarczą lub zawodową;

D. Usługa Elektroniczna- usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

E. Konto- Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach sklepu;

F. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

G. Formularz- skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

H. Umowa Zamiany z obowiązkiem dopłaty- przez umowę zamiany Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność regenerowanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/ kolektora ssącego/ silnika w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności przez Klienta na rzecz Sprzedawcy takich samych używanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/ kolektora ssącego/ silnika z obowiązkiem dopłaty na rzecz Sprzedawcy przez Klienta;

I. Dopłata- zapłata brakującej należności;

II. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) Sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży lub umowę zamiany z obowiązkiem dopłaty przez internet. Klient jest informowany o dokonaniu sprzedaży lub zawarciu umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) generowanej automatycznie.

b) Konto użytkownika, umożliwiające Klientowi sprawdzenie etapu zamówienia;

2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń mobilnych.

3. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

5. Klient nie może korzystać ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

III. DANE OSOBOWE

1. Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak jako Administrator Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarza dane osobowe.

2. Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, PESEL, NIP. Administrator Danych prowadzi bazy danych osobowych Klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującą u niego polityką bezpieczeństwa.

3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:

a) realizacji umów zawieranych z klientami;
b) realizacji gwarancji;
c) kontaktu telefonicznego związanego z produktami i usługami oferowanymi przez

Sprzedawcę;

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy;

4. Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane:

a) Firmie hostingowej;
b) Dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu;
c) Dostawcy usług internetowych;
d) Firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe;
e) Dostawcy platformy płatności elektronicznych;
f) Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur;
g) Podmiotom świadczącym obsługę księgową;

5. Administrator Danych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii

Europejskiej lub prawo polskie.

6. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora Danych przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

8. Ponadto osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

a) Żądania dostępu do danych osobowych;
b) Sprostowania danych osobowych;
c) Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Sprzeciwu;

IV. SPRZEDAŻ I ZAMIANA Z OBOWIĄZKIEM DOPŁATY

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży/ zamiany z obowiązkiem dopłaty między Klientem a Sprzedawcą.

2. Sprzedawca sprzedaje zarówno nowe jak i używane części samochodowe poddane regeneracji.

Szczegółowy opis Towaru znajduje się w ofercie.

3. Sprzedawca informuje, że regeneracja używanych części samochodowy polega na:

a) Skrzynia biegów- wymianie wszystkich zużytych elementów, przy czym łożyska, simmeringi oraz uszczelki zawsze podlegają wymianie na nowe. Gwarancją poprawności przeprowadzonej regeneracji jest test na hamowni, gdzie oceniamy prawidłowe funkcjonowanie biegów, szczelność układów oraz generowany hałas;
b) Kolektor ssący –wymianie wszystkich zużytych elementów zamontowaniu oraz poddaniu testom;

c) Silnik- kompletnej obróbce bloku i obróbce głowicy oraz pełnej wymianie części silnikowych;

4. Klient, który kupuje regenerowane części samochodowe tj. skrzynię biegów, silnik, kolektor ssący zawiera umowę zamiany. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność regenerowanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/silnika/ kolektora ssącego w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności przez Klienta na rzecz Sprzedawcy takich samych używanych części samochodowych tj. skrzyni biegów/kolektora ssącego/silnika z obowiązkiem dopłaty na rzecz Sprzedawcy przez Klienta. Oferowana cena w sklepie stanowi wysokość dopłaty jaką Klient musi uiścić za Towar regenerowany z tytułu umowy zamiany.

5. Sprzedawca może wydać Towar z innymi oznaczeniami numerowymi niż te, które są podawane przez producenta pojazdu. Zaistnienie takiego faktu nie może być podstawą do odstąpienia Nabywcy od Umowy i nie należy tego traktować jako brak zgodności towaru z umową.

V. GWARANCJA

1. Sprzedawca udziela wszystkim Klientom gwarancji na Towary regenerowane tj. na skrzynię biegów/ kolektor ssący/ silnik. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja obejmuje prawidłowe funkcjonowanie Towaru.

2. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji zobowiązany jest przesłać reklamację na adres e-mail: reklamacje@nfpolska.pl ewentualnie może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

3. Czas obowiązywania gwarancji wynosi w zakresie:

Rodzaj Klienta SKRZYNIA BIEGÓW KOLEKTOR SSĄCY SILNIK

KONSUMENT 18 MIESIĘCY

(LICZĄC OD DNIA

DOSTARCZENIA TOWARU)

24 MIESIĘCY

(LICZĄC OD DNIA

DOSTARCZENIA TOWARU)

12 MIESIĘCY

(LICZĄC OD DNIA

DOSTARCZENIA TOWARU)

PRZEDSIĘBIORCA 12 MIESIĘCY

(LICZĄC OD DNIA

DOSTARCZENIA TOWARU)

12 MIESIĘCY

(LICZĄC OD DNIA

DOSTARCZENIA TOWARU)

12 MIESIĘCY

(LICZĄC OD DNIA

DOSTARCZENIA TOWARU)

4. Klient zobowiązany jest podpisać wystawioną fakturę VAT i odesłać ją na koszt Sprzedawcy. Nieodesłanie podpisanej faktury VAT, powoduje nieważność gwarancji.

5. Gwarancja nie obejmuje m.in.:

a) Kosztów związanych z transportem reklamowanych części (nie dotyczy Konsumentów);
b) Kosztów związanych z holowaniem samochodu;
c) Kosztów obsługi wymiany i wartości oleju przekładniowego/silnikowego;
d) Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, montażu, uszkodzeń zewnętrznych powstałych w wyniku np. kolizji (wypadku);

6. W przypadku gdy Klient nabył Towar w zakresie umowy zamiany, a Klient nie dostarczył Sprzedawcy używanej części samochodowe, gwarancja wygasa z powodu niedotrzymania warunków transakcji przez Klienta.

7. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba samodzielnej naprawy przez Klienta lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji. Sprzedawca może wyrazić zgodę na naprawę Towaru w innym miejscu niż u Sprzedawcy, zgoda zostanie wyrażona drogą meilową. Klient występujący z wnioskiem o wyrażenie zgody jednocześnie przedstawi koszty ewentualnej naprawy, które Sprzedawca musi zaakceptować.

8. Warunkiem technicznym koniecznym do uzyskania praw gwarancyjnych w zakresie skrzyni biegów jest dokonanie przed montażem towaru następujących czynności: sprawdzenie czy towar nie został uszkodzony podczas transportu; sprawdzenie czy wałek sprzęgłowy obraca się i nie jest zablokowany, a także czy jest możliwość włączenia wszystkich biegów; sprawdzenie czy korek spustowy oleju jest w towarze i czy jest odpowiednio wkręcony do towaru; zalanie towaru olejem w ilości i jakości podanej przez Sprzedawcę; sprawdzenie stanu półosi, frezów, wieloklinów i gum; prawidłowy montaż półosi; odpowietrzanie sprzęgła; pozytywna weryfikacja stanu technicznego sprzęgła, docisku i koła dwumasowego, wysprzęglika i łożyska oporowego. W przypadku dokonania montażu w sposób sprzeczny z przedstawionymi warunkami technicznymi gwarancja traci ważność, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarze.

9. Warunkiem technicznym koniecznym do uzyskania praw gwarancyjnych w zakresie silnika jest dokonanie przed montażem towaru następujących czynności: sprawdzenie czy silnik nie jest zalany olejem; przed montażem pompy wysokiego ciśnienia należy ustawić koło zębate pompy według instrukcji montażu producenta; dokręcić pokrywę rozrządu po ustawieniu koła zębatego pompy wysokiego ciśnienia; przed uruchomieniem, zamontować czujnik ciśnienia oleju. Ciśnienie musi powstać przy kręceniu rozrusznikiem; przed zamontowaniem pokrywy zaworów dokręcić wałki popychaczy zaworów. Wałki są luźne, były dokręcane i sprawdzane. Odkręcane są ze względów bezpieczeństwa; położenie tłoków jest w górnym punkcie, jednak należy zamontować trzpień, by ustawić zero wału; silnik musi być zalany olejem zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku dokonania w sposób sprzeczny z przedstawionymi warunkami technicznymi gwarancja traci ważność, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarze.

10. W przypadku uznania reklamacji Klienta w ramach gwarancji Sprzedawca podejmie działania polegające na: naprawie Towaru, wymianie Towaru lub zwróci cenę za Towar- wedle własnego uznania w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym uznano reklamację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 21 dni roboczych.

11. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi, niebędącym Konsumentem koszty demontażu i montażu w poniższym zakresie, w stosunku do Konsumenta zastosowanie mają

obowiązujące przepisy prawa:

a) Skrzynia biegów do kwoty 400 zł brutto;

b) Kolektora ssącego do kwoty 150 zł brutto;

c) Silnika do kwoty 800 zł brutto;

12. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

13. Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie w serwisie Sprzedawcy. W sytuacjach spornych Sprzedawca może powołać niezależnego rzeczoznawcę, aby potwierdzić lub zakwestionować istnienie wady fizycznej Towaru w chwili wydania Towaru. W przypadku, jeżeli wydana opinia rzeczoznawcy nie potwierdza istnienia wady, wówczas koszty rzeczoznawcy ponosi Klient. W przypadku Konsumentów koszty rzeczoznawcy ponosi Sprzedawca.

14. W przypadku nowych Towarów oferowanych w Sklepie, obowiązuje tylko gwarancja producenta

(o ile Producent udziela gwarancji).

15. Klient może wykupić Gwarancję Premium, która umożliwia rozszerzenie okresu obowiązywania podstawowej gwarancji o kolejny rok. W przypadku chęci skorzystania z Gwarancji Premium o jej cenę należy zapytać Sprzedawcę, która uzależniona jest od rodzaju produktu.

VI. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie składa się poprzez wypełnianie Formularza dostępnego w Sklepie ewentualnie drogą telefoniczną pod numerem telefonu + 48 42 218 55 50, +48 667 347 327, +48 601 287 327, +48 607 357 956.

2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, polityki

prywatności i plików cookies, ponadto Klient akceptuje w ten sposób fakt, że Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta.

3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Zamówienia wysyłane poza granice Polski mają indywidualny czas dostawy w zależności od Państwa.

5. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar wraz z listem zwrotnym pozwalającym nieodpłatnie odesłać przez Klienta zużytą część samochodową tj. skrzynię biegów/kolektor/ silnik w ramach umowy zamiany, z wyłączeniem wysyłek zagranicznych, gdzie koszt ustalany jest indywidualnie.

6. W zakresie umowy zamiany Sprzedawca zastrzega prawo własności zakupionego Towaru regenerowanego. Prawo własności przenoszone jest na Klienta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zużytą część samochodową, która podlegała zamianie. Do momentu zużytego towaru Klient jest tylko posiadaczem rzeczy.

7. W przypadku wysyłki Towaru poza granice Polski w ramach umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty pobierana jest kaucja w wysokości 50% wartości zakupionego Towaru. Kaucja zostanie zwrócona w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zużytej części zamiennej.

8. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy zużytego Towaru, w ramach umowy zamiany w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostawy Towaru, Sprzedawca wezwie Klienta do jej zwrotu pisemnie bądź telefonicznie. W przypadku gdy Klient pomimo wezwania nie dokona zwrotu zużytego Towaru, Klient, nie będący Konsumentem zapłaci Sprzedawcy 50 % wartości sprzedanego Towaru regenerowanego, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Natomiast Konsument w przypadku braku zwrotu zużytego Towaru zapłaci Sprzedawcy 30% wartości

sprzedanego Towaru regenerowanego, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

9. W razie zastrzeżenia prawa własności Sprzedawca odbierając od Klienta Towar regenerowany może żądać odpowiednio wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie Towaru.

10. Sprzedawca wysyła Towar regenerowany do Klienta w kastrach (dalej zwane Pojemnikami). Pojemniki przeznaczone są do przesyłania Towarów regenerowanych do Klienta oraz do przesłania zużytych Towarów do Sprzedawcy, i powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. W przypadku gdy Klient nie dokona zwrotu Pojemnika, Sprzedawca wezwie Klienta do jego zwrotu pisemnie bądź telefonicznie. W sytuacji, gdy Klient pomimo wezwania nie dokona zwrotu, zapłaci karę umowną na rzecz Sprzedawcy w wysokości 150 zł, stanowiącą wartość Pojemnik, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę.

VII. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów i wysokości dopłat podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towar nie uwzględnia kosztów dostawy.

2. Koszty związane z dostawą Towaru ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności:

a) Przelewem tradycyjnym – zapłata przed wysyłką Towaru;

b) Zapłata przy osobistym odbiorze Towaru;

c) Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem);

d) Karty płatnicze;

e) Płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

f) BLIK

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy zamiany z obowiązkiem dopłaty, o ile wybrany sposób nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej

Klienta.

VIII. DOSTAWA

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczona maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru (na terenie Polski). W przypadku wysyłki poza granice Polski, termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. Klient może dokonać odbioru osobistego zamówienia po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i miejsca odbioru.

4. Sprzedawca wskazuje, że:

a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

b) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

 zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

 ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

 szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem;

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu braku zgodności towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument w chwili zawarcia umowy został poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument zaakceptował brak konkretnej cechy.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak zgodności zostanie stwierdzony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru konsumentowi.

5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie- do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

6. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania albo może żądać od sprzedawcy wykonania tych czynności na swój koszt.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientem, niebędącym konsumentem w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamację należy złożyć drogą mailową na adres e-mail: reklamacje@nfpolska.pl lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie sklepu.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

a. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

b. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

c. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji tzn. przedmiot umowy działa poprawnie lub ewidentnie stwierdzono, że został uszkodzony przez klienta, przedmiot umowy jest odsyłany do klienta a klient zostaje obciążony fakturą usługową za wykonaną ekspertyzę oraz za transport. W przypadku zwrotów niestandardowych, koszty za transport będą naliczane indywidualnie. Powyższe postanowienie nie dotyczy konsumentów. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż koszt ekspertyzy wynosi 300 zł brutto w przypadku skrzyni biegów, 50 zł brutto w przypadku kolektora ssącego, natomiast koszt transportu może wynieść do 140 zł brutto w przypadku skrzyni biegów, a w przypadku kolektora ssącego do 70 zł brutto.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.

2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub

Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, zgodnie z którym niniejszy regulamin powinien być interpretowany. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony zapewnionej mu przez przepisy, w przypadku, gdy przepisy obowiązujące w państwie konsumenta są bardziej korzystne, to te przepisy obowiązują w umowie zawartej ze Sprzedawcą.

XIII. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY. DOTYCZY KONSUMENTÓW.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

NOWA FABRYKA POLSKA ŁUKASZ CHOMISZCZAK

UL. TUWIMA 53, 90-025 ŁÓDŹ, @: biuro@nfpolska.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wysokość kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN (w Polsce). Koszty zwrotów z innych krajów szacowane są indywidualnie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca): …………… …………… ……………

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: …………….…………, Numer zamówienia/faktury: …………………………………..Data zawarcia umowy: ……………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………..Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ………………………………………………… 

Data ……………………………………………………. Podpis ……………………………………………….

NFPolska Logo 2018
Regulamin Sklepu 2

Dostarczamy skrzynie biegów

Wsparcie klienta +48 667 347 327